Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
ЦЕНИ *
Първоначална консултация (Първичен преглед): 60 лв.

Първоначалната консултация е с продължителност 45-50 минути и включва:
• Специализирана оценка на симптомите на състоянието, респективно оценка на налични психологични проблеми;
• Оценка на предразполагащите, отключващите и поддържащите фактори;
• Диагностичен процес за уточняване на състоянието и формулировка на случая, респективно формулировка на психологичния проблем;
• Изграждане на терапевтичен план;
• Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
• Обсъждане на възникнали у пациента въпроси.
• Психотерапевтичен подход.
 
Психотерапевтична сесия (Психотерапевтичен час): 60 лв.

• Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.
• Психотерапевтичните сесии (часове) са с продължителност 45-50 мин. Техният брой и честота се уточняват при всеки пациент в хода на терапията.
• Използват се когнитивно-поведенчески, схема-фокусирани и ориентирани към решения терапевтични подходи.
 
Проследяваща консултация (Вторичен преглед): 40 лв.

Включва:
• Текуща оценка на състоянието;
• Текуща оценка на ефективността от медикаментозното лечение;
• По-нататъшни препоръки относно лечението.

* Кабинетът не работи с направления по НЗОК.
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени