Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини.
 
Дадените тук отговори имат за цел единствено да повишат вашата здравна информираност. Те не представляват и не трябва да се възприемат като професионален медицински съвет или конкретна препоръка за лечение и не могат да заменят консултирането със специалист или дадените вече от специалист заключения, препоръки и лечение по конкретен проблем.
 
Д-р Николов
 
Защо е необходимо да търся терапия?

Психично-здравните проблеми и особено невротичните и депресивни състояния са чести. Ежедневието ни е изпълнено със стресове и предизвикателства пред издръжливостта ни. Много хора изпитват трудности след раздяла, развод, загуба на работа, кризи на средната възраст, сериозни инциденти, тежко заболяване, загуба на близък роднина, провал в бизнеса и т.н. Емоционални или поведенчески проблеми могат да засегнат всеки човек, независимо от неговото обществено положение, доходи, възраст или пол. Счита се, че от 10 до 20% от всички хора преживяват значимо и изискващо лечение депресивно или невротично състояние в даден момент от живота си. От друга страна, едва 1/4 от тези хора отиват на лекар, а още по-малка част осъществяват консултация с психиатър.
Обичайно първото, което се опитваме да направим, когато изпитваме някакви психологични трудности или имаме невротични или депресивни симптоми, е да се справим сами. Ако не успеем, търсим съвет и помощ от роднини, приятели или колеги. Ако отново не успеем, би било разумно да потърсим професионална помощ.
Идеята за консултиране с психиатър предизвиква нерядко чувства на тревожност, страх или срам. Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите обаче не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост, сила и воля за оздравяване.
 
С какъв специалист трябва да се консултирам при невроза или депресия?

Медицинските специалисти, които се занимават с диагностика и лечение на невротичните и депресивни състояния, са психиатрите. В миналото беше разпространено погрешното схващане, че психиатрите се занимават само с тежките психични болести, а от друга страна стоеше срамът и страхът да не бъдеш заклеймен като "психично болен". Затова някои хора с невротични и депресивни състояния търсеха други медицински специалисти.
Невротичните и депресивни разстройства са психични, а не някакви други състояния, тъй като основните им симптоми са от страна на психиката, дължат се на психологични (и биологични) фактори, изискват специализирана диагностична оценка и строго индивидуални схеми на лечение със специфични медикаменти и/или психотерапия.
 
Имам оплаквания от сърцето (стомаха, гърдите, главата и пр.), минах през много специалисти и изследвания, но всички казват, че било на "нервна почва". Трябва ли да се консултирам с психиатър?

Ако имате различни телесни симптоми, не е задължително те да се дължат на някакво телесно заболяване. Повечето от невротичните и депресивни състояния се съпровождат от такива неспецифични телесни усещания като сърцебиене, усещане за прескачане на сърцето, задушаване, топли или студени вълни, замайване, треперене, изтръпване, стомашни оплаквания и много други. Тези усещания са израз на нарушено емоционално равновесие, а не на телесно заболяване.
В случай, че консултациите с различни специалисти и изследванията не показват наличие на значимо телесно заболяване, то тогава е вероятно телесните оплаквания, които усещате, да имат психологичен произход. Запитайте се дали покрай телесните симптоми, нямате и някакви психологични прояви, например прекомерна напрегнатост и тревожност, трайно променено настроение, проблеми със съня или нещо друго. Ако отговорът е да, то тогава е препоръчително да осъществите консултация с психиатър.
 
Конфиденциални ли са консултациите с психиатър?

Консултациите при психиатър са конфиденциални. Никаква информация не се предоставя на трети лица без ваше разрешение, освен в предвидените от закона случаи.
 
Какви видове лечение се прилага при тревожни и депресивни състояния?

При тревожни и депресивни състояния се прилага медикаментознно лечение и психотерапия. Изборът на лечение се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието; възраст, нагласи на пациента и др.
При някои състояния се предпочита медикаментозно лечение, при други - психотерапия, при трети - комбинирано приложение на медикаментозен и психотерапевтичен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай.
Изборът на терапия ще бъде обсъден по време на първоначалната консултация. На всеки пациент се предоставя възможност за въпроси по отношение на състоянието и всички аспекти на терапевтичния процес.
При медикаментозно лечение изборът на лекарства зависи от естеството, тежестта и продължителността на състоянието, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, възраст на пациента и др. Основните групи медикаменти, които се използват са антидепресантите и транквилизаторите.
При психотерапия процесът се адаптира според индивидуалните потребности и проблеми на пациента и включва подкрепящи, когнитивно-поведенчески, схема-фокусирани и фокусирани към решения подходи. Часовете са с продължителност 45-50 минути. Необходимият им брой и честота се уточняват при първоначалната консултация и в хода на терапевтичния процес.
 
Какво е това когнитивно-поведенческа психотерапия?

Психотерапевтичните методи за лечение на психологични, психиатрични и личностови проблеми са много разнообразни и за пациентите често е трудно да разберат точното им естество.
Когнитивно-поведенческата терапия е един от видовете психотерапевтични методи. Тя е доказала ефективността си при широк кръг разстройства и проблеми и затова е сред най-модерните и предпочитани методи.
Когнитивно-поведенческата терапия се основава на концепцията, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия (поведения) са взаимно свързани и че негативните мисли и чувства могат да ни хванат в капана на един порочен кръг. Целта на терапията е да ни помогне да прекъснем този порочен кръг чрез промяна на негативните модели на мислене и поведение, за да се подобри начина по който се чувстваме.
За повече подробности може да прочетете информационната брошура:
 
Какво е това схема-фокусирана психотерапия?

Схема-фокусираната психотерапия (или накратко “схема терапия”) е един от видовете психотерапевтични подходи, принадлежаща към групата на съвременните когнитивно-поведенчески терапии. Тя е разработена от Джефри Янг и по същество е интегративен модел, който съдържа в себе си както елементи от когнитивно-поведенческите терапии, така и елементи от психоаналитичните и преживелищните терапии, обединени в унифициран модел и терапевтичен подход.
Джефри Янг разработва схема терапията на базата на наблюдението, че някои пациенти с хронични проблеми (например хронични депресивни и тревожни състояния, личностови проблеми, дълготрайни житейски проблеми, повтарящи се проблеми в интимните взаимоотношения и други), не успяват да се повлияят достатъчно добре от когнитивно-поведенческата терапия. Когато изследва тези пациенти той открива, че при тях са налице специфични, дълбоко залегнали в личността модели на вярвания, мислене и поведение, които са в основата на хроничните симптоми и проблеми на повърхността. Джефри Янг нарича тези модели “схеми”.
Схемите се състоят от спомени, телесни усещания, емоции и убеждения. Те са генерализирана концепция за себе си, за взаимоотношенията с другите и за света. Схемите се формират в детството, когато някои от ключовите детски емоционални потребности не са удовлетворени адекватно.
Различните хора се справят със схемите си по различен начин. Ние наричаме тези начини “стилове за справяне”. Според модела на схема терапията съществуват три основни стилове за справяне: капитулиране, избягване и свръхкомпенсация. В литературата често се използва израза “борба, отлитане или замръзване” (на английски “fight, flight or freeze”).
Основните цели на схема терапията са да се идентифицират и осъзнаят схемите и стиловете за справяне на пациента, както и техния произход в детството; да бъдат оспорени, модифицирани и променени убежденията, които лежат в основата на схемите и те да бъдат заменени с по-адаптивни и по-реалистични убеждения; да се осъществи поведенческа промяна чрез преустановяване на неадаптивните поведения и стилове за справяне и заменянето им с по-адаптивни такива; да подпомогне пациентите да удовлетворяват по-адекватно психологичните си потребности в своето ежедневно функциониране и във взаимоотношенията с другите.
За постигането на тези цели схема терапията използва комплекс от когнитивни, поведенчески, интерперсонални и преживелищни (емоционално фокусирани) техники.
За повече подробности може да прочетете информационната брошура:
 
Кое е по-ефективно: медикаментозното лечение или психотерапията?

На този въпрос не може да се даде еднозначен отговор. При някои състояния е по-ефективно медикаментозното лечение, при други състояния - психотерапията, при трети състояния и двата вида терапия, а при четвърти - най-ефективно е комбинираното приложение на медикаментозно лечение и психотерапия. Така че възможностите са различни и се преценяват от специалиста строго индивидуално при всеки конкретен случай.
Когато се консултирате със специалист изборът на терапия ще бъде обсъден. Не се колебайте да задавате въпроси, с които да си изясните кое лечение е най-ефективно? Добрият специалист ще прояви уважение към въпросите ви и ще ви отговори. Ако отговорите му не ви удовлетворят, може да поискате второ мнение или да потърсите допълнителна информация. Внимавайте с допълнителната информация! Трябва да се уверите, че източниците на информация са надеждни, и че самата информация е обективна и достоверна.
 
За какво се използват антидепресантите? Мога ли да привикна?

Антидепресантите са лекарства, които се използват за лечение главно на депресивни и тревожни разстройства (паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, генерализирана тревожност, социална фобия, агорафобия и т.н.). Антидепресантите не водят до зависимост (привикване, пристрастяване), независимо от продължителността на лечението. Съвременните антидепресанти нямат сериозни странични ефекти и не пречат на ежедневното функциониране.
За повече подробности може да прочетете информационната брошура:
 
За какво се използват транквилизаторите? Мога ли да привикна?

Транквилизаторите са лекарства, които имат основно успокояващ тревожността ефект. Те обичайно се прилагат временно в началото на лечението при широк кръг психични състояния, включително депресивни и тревожни разстройства.
За повече подробности може да прочетете информационната брошура:
КОНТАКТИ

Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Адрес:
гр. Варна, ул. Тодор Димов 33
Телефон за записване на час:
Телефонът функционира в:
Понеделник, Четвъртък: 12:00 - 19:00 ч.
Вторник, Сряда, Петък: 08:00 - 15:00 ч.
Всички консултации се осъществяват след предварително записан час.
© 2006-2024 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени