Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
В кабинета на Д-р Николов се осъществяват дейности, включващи специализирана диагностична оценка на състоянието, респективно оценка на психологичния проблем, изграждане на терапевтичен план, провеждане на медикаментозна терапия, психотерапия и проследяване на състоянието.
 
Дейностите в кабинета са организирани под формата на: първоначални консултации за оценка и изграждане на терапевтичен план; проследяващи консултации (при медикаментозно лечение) и психотерапевтични сесии (часове).
 
По време на консултациите се предоставя безопасна и конфиденциална среда, която дава възможност да се изследват проблемите и симптомите, както и да се разберат какви са житейските и личностови затруднения, които пациентът преживява. Целите на лечението са да се овладеят симптомите и да се развият положителните ресурси на личността за неговото справяне както в настоящия момент, така и в бъдеще.
 
Съществена роля за терапевтичния успех играе постигането на добра терапевтична връзка между пациента и терапевта.
Конфиденциалност
 
Всички консултации са напълно конфиденциални. Не се предоставя информация на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.
За подробности относно процеса на консултиране може да прочетете информационната брошура:
Оценката на състоянието се извършва при първоначалната консултация, която включва:
 
•  Специализирана оценка на симптомите и диагностициране на налично психологично състояние или разстройство.
•  Специализирана оценка на налични психологични проблеми и формулировка на проблемите.
•  Изграждане на терапевтичен план.
•  Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
•  Обсъждане на възникнали у пациента въпроси.
•  Психотерапевтичен подход.
Терапевтичните подходи включват медикаментозно лечение и психотерапия. Изборът на терапия се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието; възраст, личностови особености на пациента и др.
 
При някои състояния се прилага медикаментозно лечение, при други - психотерапия, при трети - комбинирано приложение на медикаментозен и психотерапевтичен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай.
 
Изборът на терапия се обсъжда при първоначалната консултация. Всеки пациент може да задава въпроси по отношение на състоянието и терапевтичния процес. Вземането на решение за започване на терапия се осъществява след постигането на съгласие между терапевта и пациента.
Медикаментозна терапия
 
Изборът на медикамент зависи от множество фактори: естество на състоянието, тежест, продължителност, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, възраст на пациента и др. Основните групи медикаменти, които се използват при най-честите психично-здравни проблеми - тревожните и депресивни състояния, са антидепресантите и транквилизаторите.
 
При провеждане само на медикаментозно лечение без психотерапия, се преценява необходимостта от проследяващи консултации (вторични прегледи), които включват текуща оценка на състоянието, текуща оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки относно лечението.
 
За подробности може да прочетете информационната брошура:
 
Психотерапия
 
Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент според специфичните му потребности и в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.
 
Психотерапевтичните сесии (часове) са с продължителност 45-50 минути. Необходимият брой часове и тяхната честота се уточняват при първоначалната консултация и в хода на терапевтичния процес.
 
Използват се когнитивно-поведенчески, схема-фокусирани и ориентирани към решения терапевтични подходи. Психотерапевтичните методи са ефективни при широк кръг психологични проблеми и разстройства. Те могат да се използват самостоятелно или в съчетание с медикаментозно лечение.
 
За подробности може да прочетете информационната брошура:
 
 
ЦЕНИ
 
•  Първоначална консултация (Първичен преглед): 60 лв.
•  Психотерапевтична сесия (Психотерапевтичен час): 60 лв.
•  Проследяваща консултация (Вторичен преглед): 40 лв.
 
* Кабинетът не работи с направления по НЗОК.
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени