Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
             
ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОЦЕС И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
Терапевтичният процес включва три основни дейности: специализирана оценка на състоянието, терапия и проследяване.
 
По време на консултациите се предоставя безопасна и конфиденциална среда, която дава възможност за изследване на проблемите и разбиране за житейските и личностови затруднения.
 
Целите на лечението са овладяване на симптомите и развиване на положителните ресурси на личността за справяне в бъдеще. Съществена роля за терапевтичния успех играе постигането на добра терапевтична връзка между пациента и терапевта.
 
Конфиденциалност
Всички консултации са напълно конфиденциални. Никаква информация не се предоставя на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.
 
За подробности относно процеса на консултиране може да прочетете информационата брошура:
Специализирана оценка на състоянието
Осъществява се при първичната консултация и включва:
•   Специализирана оценка на състоянието и проблемите
•   Изграждане на терапевтичен план
•   Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия
•   Обсъждане на възникнали в пациента въпроси
•   Предписване на медикаментозно лечение, когато това е необходимо
•   Психотерапевтичен подход
Терапевтични подходи
Лечението на психично-здравните проблеми включва медикаментозна терапия и/или психотерапия. Изборът на терапия се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието; възраст, личностови особености на пациента и др.
 
При някои състояния се предпочита медикаментозно лечение, при други - психотерапия, при трети - комбинирано приложение на медикаментозен и психотерапевтичен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай.
 
По време на консултацията изборът на терапия ще бъде обсъден. На всеки пациент се предоставя възможност за въпроси по отношение на състоянието и по отношение на всички аспекти на терапевтичния процес.
 
Някои пациенти имат специфични изисквания за медикаментозно лечение или психотерапия. В такива случаи винаги се дискутира относно плюсовете и минусите на всеки от терапевтичните подходи и се взема решение кое лечение е най-подходящо в конкретния случай.
 
Вземането на решение за започване на терапия се осъществява след постигането на съгласие между терапевта и пациента.
 
 
•   МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ
 
Изборът на медикамент зависи от множество фактори: естество на състоянието, тежест, продължителност, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, възраст на пациента и др. Основните групи медикаменти, които се използват при най-честите психично-здравни проблеми - тревожните и депресивни състояния, са антидепресантите и транквилизаторите.
 
За подробности може да прочетете информационната брошура:
 
 
•   ПСИХОТЕРАПИЯ
 
Терапевтичният процес се адаптира според индивидуалните потребности и проблеми на пациента и включва подкрепящи, фокусирани към решения и когнитивно-поведенчески подходи. Сесиите са с продължителност 50 минути. Необходимият брой сесии и тяхната честота се уточняват при първоначалната консултация и в хода на терапевтичния процес, като се вземат предвид и нагласите на пациента.
 
За подробности може да прочетете информационната брошура:
Проследяване
В зависимост от индивидуалните особености и естеството на психично-здравния проблем, при първоначалната консултация се уточнява необходимостта от проследяващи консултации, които включват текуща оценка на състоянието, оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки за лечение.
© 2006-2019 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени